การตั้งค่าการใช้งาน

You are here:
< Back

หลังจากที่โปรแกรมเริ่มทํางาน Warp Server จะติดต่อและดึงข้อมูลการเข้าออกจากเครื่องสแกน (ข้อมูล การเข้าออกที่ยังไม่ถูกทําเครื่องหมายไว้เท่านั้น) แสดงดังตารางซ้ายมือ เวลาที่ใช้ในการติดต่อประมาณ 30 วินาที
2014-04-23 9-46-07

 

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป