การติดตั้งเครื่อง

You are here:
< Back

อุปกรณที่จําเปน
• สาย Network  มาตรฐานหรือสาย crossover 10/100  BaseT network(UTP)กับตัวต่อ RJ-45
• TCP/IP protocol ต้องติดตั้งในคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการทํางาน
1. คอมพิวเตอร์ ต่อตรงกับ WARP 3 SERIES       ใช้สาย Crossover 10/100BaseT network(UTP)ตัวต่อ RJ-45 ต่อกับ   network card ของคอมพิวเตอร์
2. คอมพิวเตอร์ ต่อกับ WARP 3 SERIES โดยผ่าน Hub         ใช้สายมาตรฐาน10/100BaseT network(UTP)กับตัวต่อ RJ-45 ต่อกับ คอมพิวเตอร์ และ BF-630 ผ่าน Hub
3. Power Up
ต่อ Adapter (DC 12~24 V) กับ WARP 3 SERIES ระวังเวลาต่อขั้วบวก ขั้วลบ ถ้าใช้ adapter ที่ไม่ตรงสเปคจะทํา ให้เกิดความเสียหายกับ hardware หรือ hardware ไม่เสถียร

กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป