คําสั่งการใช้งาน

You are here:
< Back

หน้าจอหลัก
เมื่อติดต่อกับเครื่อง WARP 3 SERIES สําเร็ตจเสร็จแล้วจะเห็นหน้าจอนี้จะปรากฏ

2014-05-24 14-50-38

 รูป Home Screen 

หัวข้อการทํางานจะประกอบด้วย

5-24-2014 4-12-42 PM

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป