วิธีการดูข้อมูลบันทึกเวลาจากเครื่อง(E-21/BS-100)

You are here:
< Back
29-04-2014 11-44-48
 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ  4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม M/OK
5. ให้ใส่ รหัสของผู้ใช้ และ วันที่ ที่ต้องการดู แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง  5. ให้ใส่ รหัสของผู้ใช้ และ วันที่ ที่ต้องการดู แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง  6. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK  6. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 
 7. หน้าจอจะแสดงให้เห็น เวลาที่ผู้ใช้ใด้ทำการบันทึกไว้ หากต้องการดูแบบแนวตั้งให้กดปุ่ม M/OK 7. หน้าจอจะแสดงให้เห็น เวลาที่ผู้ใช้ใด้ทำการบันทึกไว้ หากต้องการดูแบบแนวตั้งให้กดปุ่ม M/OK  8. หน้าจอจะแสดงให้เห็นเป็นแบบแนวตั้ง จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 8. หน้าจอจะแสดงให้เห็นเป็นแบบแนวตั้ง จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่