วิธีการตั้งค่าการพักหน้าจอของเครื่องสแกน(E-21/BS-100)

You are here:
< Back
29-04-2014 11-44-48
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK
5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู อื่นๆ แล้วกดปุ่ม M/OK 5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู อื่นๆ แล้วกดปุ่ม M/OK 6. เลือกที่ พักเครื่อง แล้วให้ทำการตั้งค่าการพักเครื่อง แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 6. เลือกที่ พักเครื่อง แล้วให้ทำการตั้งค่าการพักเครื่อง แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 
 7. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK จากนั้นหน้าจอจะแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 7. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK จากนั้นหน้าจอจะแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK แล้วกดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่