วิธีการตั้งค่าให้แสดงนาฬิกาหลังจากบันทึก(E-21/BS-100)

You are here:
< Back
29-04-2014 11-44-48
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ  4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK
5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู จอแสดงผล แล้วกดปุ่ม M/OK 5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู จอแสดงผล แล้วกดปุ่ม M/OK 6. ให้ทำการตั้งค่าเมนู นาฬิกา แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง  6. ให้ทำการตั้งค่าเมนู นาฬิกา แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 
 7. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 7. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 8. หน้าจอแสดง ตั้งค่าเรียบร้อย กด OK เพื่อกลับ 8. หน้าจอแสดง ตั้งค่าเรียบร้อย กด OK เพื่อกลับ
9. เมื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ ให้ทำการสแกนลายนิ้วมือ 9. เมื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ ให้ทำการสแกนลายนิ้วมือ 10. หลังจากทำการสแกนลายนิ้วมือ จะเห็นได้ว่าได้มีรูป นาฬิกาขึ้นมาหลังจากทำการสแกน 10. หลังจากทำการสแกนลายนิ้วมือ จะเห็นได้ว่าได้มีรูป นาฬิกาขึ้นมาหลังจากทำการสแกน