วิธีการตั้งลายนิ้วมือให้เป็น 9X หรือ 10X (E-21/BS-100)

You are here:
< Back
29-04-2014 11-44-48
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK
5. เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 5. เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 6. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู รุ่น Alg แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อทำการตั้งค่า จากนั้นให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 6. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู รุ่น Alg แล้วกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อทำการตั้งค่า จากนั้นให้กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
7. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 7. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 8. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK 8. หน้าจอแสดง บันทึกการแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK
9. หน้าจอแสดง เริ่มระบบใหม่ จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ แล้วทำการ เปิด-ปิดเครื่อง ใหม่ 9. หน้าจอแสดง เริ่มระบบใหม่ จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ แล้วทำการ เปิด-ปิดเครื่อง ใหม่