วิธีการทดสอบเครื่องสแกน(E-21/BS-100)

You are here:
< Back
29-04-2014 11-44-48
 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ  4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ทดสอบ แล้วกดปุ่ม M/OK  4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ทดสอบ แล้วกดปุ่ม M/OK 
5. เลือกที่เมนู ทดสอบทั้งหมด แล้วกดปุ่ม M/OK 5. เลือกที่เมนู ทดสอบทั้งหมด แล้วกดปุ่ม M/OK 6. หน้าจอแสดง ทดสอบหน้าจอ แล้วกดปุ่ม M/OK 6. หน้าจอแสดง ทดสอบหน้าจอ แล้วกดปุ่ม M/OK
7. หน้าจอแสดง ทดสอบหน้าจอ แล้วกดปุ่ม M/OK 7. หน้าจอแสดง ทดสอบหน้าจอ แล้วกดปุ่ม M/OK 8. หน้าจอแสดง ทดสอบหน้าจอ แล้วกดปุ่ม M/OK 8. หน้าจอแสดง ทดสอบหน้าจอ แล้วกดปุ่ม M/OK
9. หน้าจอแสดง ทดสอบเสียง แล้วกดปุ่ม M/OK 9. หน้าจอแสดง ทดสอบเสียง แล้วกดปุ่ม M/OK  10. หน้าจอแสดง ทดสอบปุ่มกด ให้ทดลองกดปุ่มกด แล้วกดปุ่ม M/OK 10. หน้าจอแสดง ทดสอบปุ่มกด ให้ทดลองกดปุ่มกด แล้วกดปุ่ม M/OK
 11. หน้าจอแสดง ทดสอบหัวอ่าน ให้ลองทำการสแกนลายนิ้วมือ แล้วกดปุ่ม M/OK 11. หน้าจอแสดง ทดสอบหัวอ่าน ให้ลองทำการสแกนลายนิ้วมือ แล้วกดปุ่ม M/OK 12. หน้าจอแสดง ทดสอบ RTC ให้กดปุ่ม M/OK เพื่อทำการทดสอบ จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 12. หน้าจอแสดง ทดสอบ RTC ให้กดปุ่ม M/OK เพื่อทำการทดสอบ จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่