วิธีการนำเข้าข้อความจาก Flash Drive(E-21/BS-100)

You are here:
< Back
29-04-2014 11-44-48
 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ  4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู USB แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู USB แล้วกดปุ่ม M/OK
5. เลือกที่เมนู ดึงข้อมูล แล้วกดปุ่ม M/OK 5. เลือกที่เมนู ดึงข้อมูล แล้วกดปุ่ม M/OK  6. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ดึงข้อความ แล้วกดปุ่ม M/OK 6. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ดึงข้อความ แล้วกดปุ่ม M/OK
7. หน้าจอแสดง กำลังดึงข้อมูล รอสักครู่ 7. หน้าจอแสดง กำลังดึงข้อมูล รอสักครู่  8. หน้าจอแสดง ดึงข้อมูลสำเร็จ แล้วกดปุ่ม M/OKจากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 8. หน้าจอแสดง ดึงข้อมูลสำเร็จ แล้วกดปุ่ม M/OKจากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่