วิธีการลบผู้ดูแล(E-21/BS-100)

You are here:
< Back
29-04-2014 11-44-48
 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก  2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK
5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม M/OK 5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม M/OK 6. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ลบผู้ดูแล แล้วกดปุ่ม M/OK6. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ลบผู้ดูแล แล้วกดปุ่ม M/OK
 7. หน้าจอจะแสดง ยืนยันการตั้งค่า ให้กดปุ่ม M/OK 7. หน้าจอจะแสดง ยืนยันการตั้งค่า ให้กดปุ่ม M/OK 8. หน้าจอจะแสดง ลบข้อมูลเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 8. หน้าจอจะแสดง ลบข้อมูลเรียบร้อย ให้กดปุ่ม M/OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่