วิธีการส่งออกข้อมูลผู้ใช้ และลายนิ้วมือไปที่ USB(E-21/BS-100)

You are here:
< Back
29-04-2014 11-44-48
1.  กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1.  กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู USB แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู USB แล้วกดปุ่ม M/OK
5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ส่งข้อมูล แล้วกดปุ่ม M/OK 5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ส่งข้อมูล แล้วกดปุ่ม M/OK 6. เลือกที่เมนู ส่งข้อมูลผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK 6. เลือกที่เมนู ส่งข้อมูลผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK
7. หน้าจอแสดง กำลังส่งข้อมูล รอสักครู่ 7. หน้าจอแสดง กำลังส่งข้อมูล รอสักครู่  8. หน้าจอแสดง ส่งข้อมูลสำเร็จ แล้วกดปุ่ม M/OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 8. หน้าจอแสดง ส่งข้อมูลสำเร็จ แล้วกดปุ่ม M/OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่