วิธีการเปลี่ยนภาษาตัวเครื่องเป็น Thai / Eng(E-21/BS-100)

You are here:
< Back
29-04-2014 11-44-48
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก  2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ  4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม M/OK
5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู อื่นๆ แล้วกดปุ่ม M/OK 5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู อื่นๆ แล้วกดปุ่ม M/OK  6. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ภาษา จากนั้นกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อเปลี่ยนจาก ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 6. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ภาษา จากนั้นกดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เพื่อเปลี่ยนจาก ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
7. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 7. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK  8. หน้าจอแสดง เริ่มระบบใหม่ ให้กดปุ่ม M/OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 8. หน้าจอแสดง เริ่มระบบใหม่ ให้กดปุ่ม M/OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
9. จากนั้นให้ทำการ เปิด-ปิด เครื่องใหม่ 9. จากนั้นให้ทำการ เปิด-ปิด เครื่องใหม่ 10. หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่าข้อความหน้าจอจะเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 10. หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่าข้อความหน้าจอจะเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก
11. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบอีกครั้ง 11. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบอีกครั้ง 12. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบอีกครั้ง 12. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบอีกครั้ง
13. จะเห็นได้ว่าหน้าจอเมนูหลักได้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว 13. จะเห็นได้ว่าหน้าจอเมนูหลักได้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว