วิธีการแก้ปัญหาเวลาพนักงานไม่แสดงในหน้า Report

You are here:
< Back

วิธีการแก้ปัญหาข้อมูลเวลาพนักงานไม่แสดงในหน้า Report

วิธีตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทำได้ดังนี้

วิธีตรวจสอบปัญหา

1.เปิดโปรแกรม Attendance Management เข้าเมนู AC LOG

2.เลือกชื่อพนักงานและเลือกช่วงเวลาจากนั้นกดที่ เมนู  

หากพนักงานมีการลงเวลาจริงจะปรากฏข้อมูลการลงเวลาพนักงาน

 

วิธีการแก้ไขปัญหา 

1.เลือกที่เมนู Shift Management เพือตรวจสอบว่ามีการตั้งตารางเวลาหรือไม่

2.หากมีการตั้งค่า Shift Management แล้วให้เลือกเมนู Employee Schedule ว่ามีการตั้งค่าตารางเวลาให้พนักงานแล้วหรือไม่

หากเป็นดังภาพแสดงว่ายังไม่ได้ตั้งตารางเวลาให้พนักงานให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

2.1.เลือกพนักงานที่ไม่มีตารางเวลาจากนั้นกดเมนู ” Arrange Shift” และกดเครื่องหมาย +

2.2.เลือกตารางเวลาและเลือก ” วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่พนักงานจะใช้งานตารางเวลา“ในกรณีที่พนักงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาในกำหนดปีสิ้นสุดไว้สูงๆ เช่น ตัวอย่างกำหนดสิ้นสุดที่ ปี 2099 เมือเลือกเรียบร้อยแล้วกด ปุ่ม OK

เมือตั้งกำหนดตารางเวลาเรียบร้อยจะแสดงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของตารางเวลา

 

2.3.เข้าเมนู Report เพือตรวจสอบเวลาพนักงาน

 

3.กรณีพนักงานมีตารางเวลาอยู่แล้วแต่ไม่มีรายงานในหน้า Report ให้สังเกตุตารางวันที่ด้านล่างว่าวันที่ Report หายไปนั้นในตารางมีหรือไม่ครับ หากไม่มีให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

3.1 ให้สังเกตุปุ่ม   เพือกดยกเลิก Temporary Shift