วิธีการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ และบัตร(E-21/BS-100)

You are here:
< Back

เพื่อปรับปรุงขอ้มูลผู้ใช้ และบัตร ได้ตามความต้องการ

editcard-01 editcard-02
 1.กดปุ่ม M/OK เพื่อเข้าเมนู เลือก “ผู้ใช้”  2.เลือกที่ “จัดการ”
editcard-03 editcard-04
 3.เลือกรหัสที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกดปุ่ม “OK”  4.เลือกที่ “เปลี่ยนบัตร”
editcard-05 editcard-06
 5.ทาบบัตรใหม่ แล้วกดปุ่ม “OK” เพื่อบันทึก  6.เลือกปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการแก้ไข