วิธีการใช้ Web Browser

< Back

1. เปิด Web browser
2. ใน ช่อง Address box เขียน HTTP:// และ IP Address ของ WARP 3 SERIES ที่ต้องการติดต่อ

ตัวอย่าง ใ ช้ IP Address ของที่เป็นค่าเริ่มต้นBF-630/BF830 HTTP://192.168.0.66

2.1 ถ้าเครื่อง WARP 3 SERIES เชื่อมต่อกับคอมพวิเตอร์ไม่ได้ ให้ตรวจสสอบ ƒ
ƒ•การติดตั้ง WARP 3 SERIES ถูกต้องหรือไม่ LAN และ power connected ปกติหรือไม่ คุณสามารถ ตรวจสอบการเชื่อมต่อได้โดยการใช้คําสั่ง “Ping” ƒ
•ถ้ากําหนดใช้ IP Address IP Address ต้องอยู่ในขอบเขต 192.168.0.1 ถึง 192.168.0.65 หรือ 192.168.0.67 ถึง 192.168.0.254 ซึ่งตรง IP 192.168.0.66 ที่เป็น IP เดิมของ WARP 3 SERIES ต้องตั้งค่า Subnet Mask ให้มีค่าเป็น 255.255.255.0 ด้วย ƒ
•ต้องแน่ใจว่า PC และเครื่อง WARP 3 SERIES ต้องอยู่ระบบ Network วงเดียวกัน

2.2 ถ้าเครื่อง WARP 3 SERIES เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์สําเร็จจะต้องใส่รหัสผ่าน ค่าที่กําหนดครั้งแรกคือ User name คือ : admin Password คือ : admin

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป