วิธีตั้งค่าวันหมดอายุการใช้งานของบัตร

You are here:
< Back

วิธีตั้งค่าวันหมดอายุการใช้งานของบัตรสามารถทำได้ 3 วิธีดังนี้

 

วิธีที่ 1 ตั้งค่าผ่านหน้า Web base ของเครื่องโดยตรง

 

1.โดยการเข้าหน้า Web Base ของเครื่องผ่านหมายเลข IP โดยตรง

 

2.เลือกที่เมนู View User List จากนั้นเลือกพนักงานที่ต้องการตั้งค่าหมดอายุการใช้งานบัตร

เมือเลือกบัตรที่ต้องการตั้งค่าได้แล้วให้สังเหตุที่เมนู “Expire Date Check”  เพือเลือก Disable หรือ Enable การใช้งาน

จากนั้นเลือกวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเพือกำหนดอายุการใช้งานบัตร

เมือกำหมดค่าเรียบร้อยแล้วให้กดเครื่องหมาย Save เพือยืนยันการตั้งค่า

 

วิธีที่ 2 ตั้งค่าผ่านหน้าโปรแกรม WarpXClient

1.เปิดโปรแกรม WarpXClient จากนั้นเลือกที่เมนู User Management จะเจอรายละเอียดพนักงานตรงหน้าจอ

2.เมื่อเลือกพนักงานที่ต้องการกำหนดวันหมดอายุได้แล้วให้เลือกที่หัวข้อ Expire Date

กด Save เมือตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว หมายเหตุ เมือกดปุ่ม Save แล้วให้ดำเนินการส่งพนักงานที่ทำการตั้งค่าหมดอายุกลับไปที่เครื่องสแกนโดยจะแบ่งการส่งเป็น 2 แบบคือ 1. Upload To Device(Manual)ส่งแบบกำหมดเอง 2. Upload To Device(Group)ส่งไปตามกลุ่มการเข้า-ออกประตูที่กำหมดไว้

 

วิธีที่ 3 ส่งผ่านโปรแกรม SCMS

 

1.เปิดโปรแรกม SCMS แล้วเลือกไปที่หัวข้อ Update User info

2.นำบัตรที่ต้องการกำหมดค่าทาบลงช่อง Card ID(Dec)  กดหัวข้อ Read Card แล้วกดเครื่องหมาย Find หากบัตรใบนั้นมีรายละเอียดระบบจะแสดงขอมูลของบัตรขึ้นมาให้เลือกที่เมนู Valid From เพือกำหมดวันหมดอายุบัตร

เมือกำหมดรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้กดที่เมนู Submit ระบบจะขึ้นหน้าจอ Update คำสั่ง