วิธีเชื่อมฐานข้อมูล WarpX Client (Microsoft Access)

You are here:
< Back

1.เปิดโปรแกรมแล้วเลือกไปที่เมนู System > Perference

2.เลือกที่เมนู data base setup

3.หัวข้อ Provider เลือก Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider จากนั้นกด Next

4.เลือกที่อยู่ของฐานข้อมูลจากนั้กดที่หัวข้อ Test Connection หากเชื่อมต่อไประบบจะแจ้งว่า Test Connection succeeded.  แต่ถ้าเชื่อมต่อไม่ได้จะขึ้น Connection Fail