2. กำหนดเงื่อนไขการทำงานของผู้ใช้งาน

You are here:
  • KB Home
  • OTHER
  • 2. กำหนดเงื่อนไขการทำงานของผู้ใช้งาน
< Back

2.1 บทนำ
การกำหนดเงื่อนไขการทำงานของผู้ใช้งานจะมีรายละเอียดในเรื่องของเวลาการทำงานในแต่ละวันและช่วงเวลาทำงาน ซึ่งผู้ใช้งานแต่ละคนจะมีเงื่อนไขการทำงานไม่เหมือนกัน แล้วแต่ตำแหน่ง หน้าที่ และแผนกที่สังกัด ( ในกรณีของอพาร์ทเม้นต์อาจไม่ได้ให้ความสำคัญกับหัวข้อนี้

2.2 ตัวอย่าง
ทำงานปกติ คือ จันทร์ – ศุกร์ ( วันละ 9.5 ชั่วโมง )
ช่วงเช้า  เข้างาน 8.00 น. – 12.00 น. ( เวลาช่วงเช้า 4 ชั่วโมง )
พักเที่ยง  เริ่มพัก 12.00 น. – 12.30 น. ( เวลาช่วงพัก 30 นาที )
ช่วงบ่าย  เข้างาน 12.30 น. – 18.00 น. (เวลาช่วงบ่าย 5 ชั่วโมง 30 นาที )

ทำงานล่วงเวลา
พักรับประทานอาหาร เริ่มพัก 18.00 น. – 18.30 น. ( เวลาช่วงพัก 30 นาที )
ช่วงล่วงเวลา ( OT ) เริ่มงาน 18.30

ทำงานเสาร์และอาทิตย์ ทำงานในวันหยุดกำหนดเวลาวันละ 8 ชั่วโมง
ช่วงเช้า เข้างาน 8.00 น. – 12.00 น. (เวลาช่วงเช้า 4 ชั่วโมง )                                                                        พักเที่ยง เริ่มพัก 12.00 น. – 12.30 น. (เวลาช่วงพัก 30 นาที)
 ช่วงบ่าย เข้างาน 12.30 น. – 16.30 น. (เวลาช่วงบ่าย 4 ชั่วโมง )
 ช่วงเวลาทำงานนี้จะใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 – 31 ธันว่าคม 2551

แผนกที่ใช้ช่วงเวลาทำงานปกติ ได้แ้ ก่
1. แผนกบัญชี 2. การเงิน 3 . จัดซื้อ 4 . ธุรการ
แผนกที่ใช้ช่วงเวลาทำงานปกติและช่วงทำงานล่วงเวลาได้แก่
1. เทคนิค
แผนกที่ใช้ช่วงเวลาทำงานปกติ ช่วงเวลาทำงานล่วงเวลา และทำงานเสาร์อาทิตย์ ได้แก่
1. การผลิต 2. บรรจุ 3. ขนส่ง 4. คลังสินค้า

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป