2.แนะนำ

You are here:
< Back

2.1. Finger scan device เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือซึ่งสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้องแม่นยํา นอกจากนี้ยังสามารถควบคุม ระบบ access control โดยเชื่อมต่อกับระบบโดยใช้ Wiegand interface นับตั้งแต่มีการเริ่มใช้ Fingerprint แทนบาร์โค้ด บัตรแถบแม่เหล็ก คีย์แพด หรือบัตร RFID ทําให้ระบบมีความปลอดภัยและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะ Fingerprint แต่ละคนมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนกัน

2.2. Template Fingerprint template จะถูกเก็บเป็นตัวเลข (binary data) โดยรูปลายนิ้วมือได้มาจาก fingerprint sensor แปลงไปเป็น template แล้วถูกเก็บที่ memory ของเครื่องสแกนหรือที่บัตรสมาร์ทการ์ด การตรวจสอบ ลายนิ้วมือจะตรวจสอบจาก template ใหม่ที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับ template ที่เก็บไวที่ตัวเครื่องสแกน ว่าตรงกันหรือไม่

2.3. Enrollment Enrollment เป็นขั้นตอนการเก็บ fingerprint template ต้นแบบ ดังนั้นการ enrollment เป็นการลงทะเบียน พนักงานเข้าสู่ระบบ

2.4. Verificationเป็นการตรวจสอบลายนิ้วมือเมื่อวางนิ้วมือที่หัวอ่านเป็นการตรวจสอบลายนิ้วมือเป็น รายบุคคล ถ้าเป็นเครื่องรุ่น Warp3G พนักงาน ต้องทาบบัตรหรือใส่รหัสก่อนแล้ววางลายนิ้วมือตาม ภายในเวลาที่กําหนด

2.5. Identification Identification เป็นการค้นหาลายนิ้วมือที่เก็บที่เครื่องสแกนว่าตรงกับลายนิ้วมือที่วางหรือไม่ โดยปกติแล้ว Warp3G จะใช้งานใน mode identification เมื่อไม่ต้องการ ระบุตําแหน่งของ finger

2.6. User Database User Database ประกอบด้วย user ID, user name, fingerprint templates และอื่นๆ โปรแกรม Warp X เป็นโปรแกรมหลักในการจัดการข้อมูลของพนักงาน ข้อมูลของพนักงาน จะถูกสร้าง แก้ไขเพิ่มเติม และ จะถูกเก็บที่คอมพิวเตอร์ จากนั้นค่อยใช้เมนูส่งออกเพื่อส่งข้อมูลไปยังเครื่องสแกนอื่นๆ ที่ติดต่อกับ ระบบ

2.7. Transfer Transfer เป็นการส่งข้อมูลของจากฐานข้อมูลไปยังเครื่องสแกนที่ใช้งาน ข้อมูลที่ส่งไปประกอบด้วย User ID, templates, access group

2.8. Download Download เป็นการดึงข้อมูลของพนักงานจากเครื่องสแกนเข้ามาเก็บที่คอมพิวเตอร์ ข้อมูล ประกอบด้วย User ID, Template, Access group

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป