3.การวางลายนิ้วมือ

You are here:
  • KB Home
  • OTHER
  • 3.การวางลายนิ้วมือ
< Back

3.1 การเลือกนิ้วมือสําหรับใช้งาน
• ขอแนะนําให้ใช้นิ้วชี้ หรือนิ้วกลาง
• ส่วนนิ้วโป้ง นิ้วนาง หรือนิ้วก้อยเวลาวางนิ้วจะวางลําบาก

3.2 ควรวางนิ้วมือบนหัวอ่านอย่างไร
• ควรวางนิ้วให้แนบติดกับหัวอ่านให้มากที่สุด
• การวางนิ้วที่ดีควรวางแกนกลางของก้นหอยให้ตรงกึ่งกลางของหัวอ่าน
o คนส่วนมากจะวางเฉพาะส่วนปลายของนิ้วมือ
o แกนกลางของก้นหอยคือส่วนไหน ƒ ตรงส่วนที่มีลายนิ้วหนาแน่นที่สุด ƒ
โดยทั่วไปแล้วแกนกลางของก้นหอยอยู่ตรงข้ามกับฐานเล็บ ƒ แนะนําให้วางนิ้วมือให้ฐานของเล็บอยู่ตรงกลางของหัวอ่าน
• ถ้าวางนิ้วมือดังภาพขวามือ ภาพลายนิ้วมือที่จัดเก็บจะมีน้อย ดังนั้นการวางนิ้วมือควรวางดังภาพ ซ้ายมือ

2014-04-21 17-34-36

3.3 ข้อแนะนําสําหรับลายนิ้วมือที่อ่านยาก ปกติการออกแบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือถูกออกแบบมาเพื่อสแกนนิ้วมือที่ราบเรียบโดยไม่คำนึงถึง สภาพของนิ้วมือ ถ้าการสแกนอาจจะมีอุปสรรคทำให้สแกนลําบากซึ่งอาจเกิดจากปัญหาต่างๆ ให้ปฏิบัติ ตามคําแนะนําดังต่อไปนี้
• กรณีที่นิ้วมือมีคราบเหงื่อ หรือเปียกน้ำ ควรเช็ดมือให้แห้งก่อนสแกน
• ถ้านิ้วมือเปื้อนฝุ่นหรือไม่สะอาดก่อนสแกนควรเช็ดทําความสะอาดก่อน
• ถ้านิ้วมือแห้งเกินไปก่อนสแกนควรจะเป่าหรือถูมือเพื่อเพิ่มความชื้นให้แก่นิ้วมือ

3.4 คําแนะนาํในการเก็บลายนิ้วมือ
• ในการเก็บลายนิ้วมือครั้งแรกมีความสําคัญมาก การเก็บลายนิ้วมือควรทําอย่างระมัดระวังและทํา ให้ถูกต้อง
• กรณีที่เก็บลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อทดสอบแล้วมีเปอร์เซ็นในการผ่านน้อย ควรปฏิบัติ ดังนี้
o ลบลายนิ้วมือที่ไม่ดีออกแล้วเก็บลายนิ้วมือใหม่อีกครั้ง
o เก็บลายนิ้วมือใหม่เพิ่ม
o ถ้านิ้วมือเป็นแผลหรือลายนิ้วมือบางมาก ควรใช้นิ้วอื่น
• สําหรับกรณีที่มีการเก็บลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากนิ้วเป็นแผลหรือ ถูกปิดด้วยผ้าพันแผล แนะนําให้เก็บลายนิ้วมือมากกว่า 1 นิ้ว

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป