7. กำหนดแผนกหรือฝ่ายให้กับผู้ใช้งาน

You are here:
  • KB Home
  • OTHER
  • 7. กำหนดแผนกหรือฝ่ายให้กับผู้ใช้งาน
< Back

บทนำ

หลังจากที่เปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานแล้วต่อไปจะสร้างแผนกหรือฝ่ายให้กับผู้ใช้งานโดยใช้เอกสารรายชื่อผู้ใช้งานเป็นตัวอ้างอิง (ในตัวอย่างนี้จะใช้ตัวอย่างเอกสารรายชื่อผู้ใช้งานรูปแบบบริษัท เป็นตัวอ้างอิง)

หมายเหตุ : ก่อนทำขั้นตอนต่อไปนี้ ให้ถือว่าซอฟแวรได้ต่อเชื่อมกับตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือแล้ว

       รายละเอียด

27-02-2014 13-12-43
27-02-2014 13-13-13
27-02-2014 13-17-12
27-02-2014 13-18-02
27-02-2014 13-18-23
27-02-2014 13-35-30
27-02-2014 13-35-55
ย้อนกลับ กลับสุ่เมนูหลัก ถัดไป