BS-100 วิธีตั้งค่าให้แสดงรูปพนักงานขณะใช้งาน

You are here:
  • KB Home
  • OTHER
  • BS-100 วิธีตั้งค่าให้แสดงรูปพนักงานขณะใช้งาน
< Back

การตั้งค่าให้เครื่องแสดงรูปขณะใช้งาน เพื่อยืนยันตัวตนผู้ใช้งานในขณะนั้น

ข้อจากัด ในการตั้งค่าให้เครื่องบันทึกเวลาและรูปพนักงานขณะใช้งาน

1.ขนาดของรูปต้องมีขนาดไม่เกิน 20Kb
2.รูปต้องมีขนาดไม่เกิน 320px * 240px
3.ชื่อของไฟล์ภาพ ต้องตั้งชื่อตามรหัสที่เครื่องกำหนด เช่น รหัสที่เครื่องเป็น 1 ชื่อของไฟล์            คือ 1.jpg ฯลฯ
4.นามสกุลของไฟล์ภาพใช้ได้เฉพาะ .jpg เท่านั้น ไฟล์นามสกุลอื่นจะไม่รองรับ
5.เครื่องบันทึกเวลาต้องรองรับการเชื่อมต่อแบบ USB หรือระบบบ LAN
6.ในกรณีที่มีการส่งรูปภาพผ่าน USB ต้องสร้าง Folder ชื่อ “photo” ใน USB Drive

นำรูปที่ได้เตรียมไว้ตามเงื่อนไขด้านบน นำไปใส่ใน Folder “photo” จากนั้นนำ ไปใส่ใน USB Drive จากนั้นนำไปเสียบกับตัวเครื่องบันทึกเวลา

รูปหน้าเครื่องBS-100
 1.กดปุ่ม M/OK เพื่อเข้าสู่เมนู จากนั้นเลือก “USB” 1.กดปุ่ม M/OK เพื่อเข้าสู่เมนู จากนั้นเลือก “USB” 2.เลือก “ส่งข้อมูล” 2.เลือก “ส่งข้อมูล”
3.เลือก “ส่งรูปภาพ”  3.เลือก “ส่งรูปภาพ” 4.ระบบจะแจ้ง “ส่งข้อมูลสำเร็จ!” เลื่อกที่ปุ่ม “ตกลง” 4.ระบบจะแจ้ง “ส่งข้อมูลสำเร็จ!” เลื่อกที่ปุ่ม “ตกลง”
5.หลังจากที่ส่งรูปไปที่เครื่องบันทึกเวลาสำเร็จ ทดสอบโดยการทาบบัตรที่ตัวเครื่อง รูปที่ได้ส่งเข้าตัวเครื่องจะปรากฎขึ้นตามตัวอย่าง 5.หลังจากที่ส่งรูปไปที่เครื่องบันทึกเวลาสำเร็จ ทดสอบโดยการสแกนลายนิ้วมือที่ตัวเครื่อง รูปที่ได้ส่งเข้าตัวเครื่องจะปรากฎขึ้นตามตัวอย่าง
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป