E-21 วิธีลบข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือ

You are here:
  • KB Home
  • OTHER
  • E-21 วิธีลบข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือ
< Back
29-04-2014 11-44-48
1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม M/OK ค้าง เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ 2. ให้วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ3. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 4. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK 4. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK
5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู จัดการ แล้วกดปุ่ม M/OK5. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู จัดการ แล้วกดปุ่ม M/OK 6. หน้าจอจะแสดงให้เห็น รหัสและรายชื่อ ทั้งหมดของผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK 6. หน้าจอจะแสดงให้เห็น รหัสและรายชื่อ ทั้งหมดของผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK
  7. เลือกที่เมนู ค้นหาผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK     7. เลือกที่เมนู ค้นหาผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK 8. ให้ใส่ รหัสของผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง 8. ให้ใส่ รหัสของผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง
 9. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 9. เลือกที่ ตกลง แล้วกดปุ่ม M/OK 10. หน้าจอจะแสดงให้เห็น รหัสของผู้ใช้ ที่ทำการค้นหา แล้วกดปุ่ม M/OK 10. หน้าจอจะแสดงให้เห็น รหัสของผู้ใช้ ที่ทำการค้นหา แล้วกดปุ่ม M/OK
 11. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ลบผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK 11. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ลบผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK 12. เลือกที่เมนู ลบผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK 12. เลือกที่เมนู ลบผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม M/OK
13. หน้าจอแสดง ลบผู้ใช้ ให้กดปุ่ม M/OK เพื่อทำการลบ 13. หน้าจอแสดง ลบผู้ใช้ ให้กดปุ่ม M/OK เพื่อทำการลบ  14. หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่า รหัสและชื่อของผู้ใช้ ที่ทำการลบได้ทำการลบเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่ 14. หน้าจอจะแสดงให้เห็นว่า รหัสและชื่อของผู้ใช้ ที่ทำการลบได้ทำการลบเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป