IS-403 วิธีการบันทึกผู้ใช้แบบรหัสผ่าน

You are here:
< Back

IS-403 วิธีการบันทึกผู้ใช้แบบรหัสผ่าน
IS-403 Keypad

1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนู 1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนู 2. ยืนยันผู้ดูแล ทาบบัตรของผู้ดูแล2. ยืนยันผู้ดูแล ทาบบัตรของผู้ดูแล
3. เลือกเมนูจัดการผู้ใช้ กดปุ่ม OK 3. เลือกเมนูจัดการผู้ใช้ กดปุ่ม OK 4. เลือกเมนูบันทึกผู้ใช้ กดปุ่ม OK4. เลือกเมนูบันทึกผู้ใช้ กดปุ่ม OK
 5. เลือกเมนูบันทึกรหัสผ่าน กดปุ่ม OK 5. เลือกเมนูบันทึกรหัสผ่าน กดปุ่ม OK 6. ใส่หมายเลขรหัสพนักงานที่ต้องการจัดเก็บ กดปุ่ม OK6. ใส่หมายเลขรหัสพนักงานที่ต้องการจัดเก็บ กดปุ่ม OK
 7. แสดงหน้าใส่รหัสผ่าน 7. แสดงหน้าใส่รหัสผ่าน 8.ใส่รหัสผ่านที่ต้องการเป็นตัวเลขไม่เกิน 5 หลัก กดปุ่ม OK 8.ใส่รหัสผ่านที่ต้องการเป็นตัวเลขไม่เกิน 5 หลัก กดปุ่ม OK
 9. ยืนยันรหัสผ่านที่ต้องการอีกครั้ง  กดปุ่ม OK เพื่อตกลง 9. ยืนยันรหัสผ่านที่ต้องการอีกครั้ง  กดปุ่ม OK เพื่อตกลง 10. กดปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึก10. กดปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึก
11. ทำต่อหรือไม่ ถ้าต้องการออก กดปุ่ม ESC 11. ทำต่อหรือไม่ ถ้าต้องการออก กดปุ่ม ESC 12. กดปุ่ม ESC จนถึงหน้าจอวันที่และเวลา12. กดปุ่ม ESC จนถึงหน้าจอวันที่และเวลา