IS-403 วิธีการบันทึกผู้ใช้แบบบัตร+รหัสผ่าน

You are here:
< Back

IS-403 วิธีการบันทึกผู้ใช้แบบบัตร+รหัสผ่าน
IS-403 Keypad

1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนู 1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนู 2. ยืนยันผู้ดูแล ทาบบัตรของผู้ดูแล2. ยืนยันผู้ดูแล ทาบบัตรของผู้ดูแล
3. เลือกเมนูจัดการผู้ใช้ กดปุ่ม OK 3. เลือกเมนูจัดการผู้ใช้ กดปุ่ม OK 4. เลือกเมนูบันทึกผู้ใช้ กดปุ่ม OK4. เลือกเมนูบันทึกผู้ใช้ กดปุ่ม OK
5. Reg Card&Pwd การเพิ่มบัตร หรือ รหัสผ่าน กดปุ่ม OK 5. Reg Card&Pwd การเพิ่มบัตร หรือ รหัสผ่าน กดปุ่ม OK 6. ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการใช้งาน6ใส่รหัสพนักงานที่ต้องการใช้งาน
7. ทำการทาบบัตรใบที่ต้องการเพิ่มข้อมูล 7. ทำการทาบบัตรใบที่ต้องการเพิ่มข้อมูล 8. กดปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึก8. กดปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึก
9. แสดงหน้าใส่รหัสผ่าน 9. แสดงหน้าใส่รหัสผ่าน 10. ใส่รหัสผ่านไม่เกิน 5 หลัก ถ้าไม่ครบกดปุ่ม OK10. ใส่รหัสผ่านไม่เกิน 5 หลัก ถ้าไม่ครบกดปุ่ม OK
 11. ทำการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง กดปุ่ม OK 11. ทำการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง กดปุ่ม OK 12. กดปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึก12. กดปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึก
13. บันทึกใหม่ ให้กดยกเลิกโดยการกดปุ่ม ESC 13. บันทึกใหม่ ให้กดยกเลิกโดยการกดปุ่ม ESC 14. ทำการกดปุ่ม ESC ไปจนกลับสู่หน้าจอวันที่เวลา14. ทำการกดปุ่ม ESC ไปจนกลับสู่หน้าจอวันที่เวลา