MAGICAM วิธีลบข้อมูลบันทึกเวลาที่เครื่อง

You are here:
  • KB Home
  • OTHER
  • MAGICAM วิธีลบข้อมูลบันทึกเวลาที่เครื่อง
< Back
 1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก  2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม OK  4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม OK
5. เลือกที่ ลบการลงเวลา แล้วกดปุ่ม OK  6. หน้าจอแสดง ยืนยันการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม OK
7. หน้าจอแสดง ลบแล้ว ให้กดปุ่ม OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่