MP-4300 การตั้งค่า Timezone

You are here:
< Back

MP-4300 การตั้งค่า Timezone

MP4300

 1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนู 1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนู  2. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ 2. วางนิ้วมือผู้ดูแลระบบ
 3. เลือกเมนูตั้งค่า กดปุ่ม F2 3. เลือกเมนูตั้งค่า กดปุ่ม F2  4. เลือกเมนูตั้งค่าการผ่าน กดปุ่ม F2 4. เลือกเมนูตั้งค่าการผ่าน กดปุ่ม F2
5. เลือกเมนูกำหนดช่วงเวลา กดปุ่ม F2 5. เลือกเมนูกำหนดช่วงเวลา กดปุ่ม F2  6. กดปุ่ม F2 เลขตารางเวลา ใส่เลขตารางเวลาที่แก้ไขกดปุ่ม F2 6. กดปุ่ม F2 เลขตารางเวลา ใส่เลขตารางเวลาที่แก้ไขกดปุ่ม F2
7. กดปุ่ม F2 ที่วัน ที่ต้องการแก้ไข 7. กดปุ่ม F2 ที่วัน ที่ต้องการแก้ไข   8. แก้ไขเสร็จแล้วกดปุ่ม F2      8. แก้ไขเสร็จแล้วกดปุ่ม F2
 9. กดปุ่ม F1=1 ครั้งแสดงหน้าจอบันทึก กดปุ่ม F2 เพื่อบันทึก 9. กดปุ่ม F1=1 ครั้งแสดงหน้าจอบันทึก กดปุ่ม F2 เพื่อบันทึก 10. กดปุ่ม F1 จนกลับสู่หน้าจอหลัก 10. กดปุ่ม F1 จนกลับสู่หน้าจอหลัก