MP-4300 วิธีการตั้งค่าเครื่องใหม่

You are here:
< Back

MP-4300 วิธีการตั้งค่าเครื่องใหม่

MP4300

1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนู
2. เลือกเมนูตั้งค่า กดปุ่ม F2 2. เลือกเมนูตั้งค่า กดปุ่ม F2 3. เลือกเมนูตั้งค่าระบบ กดปุ่ม F2 3. เลือกเมนูตั้งค่าระบบ กดปุ่ม F2
4. เลือกเมนูตั้งค่าระบบ กดปุ่ม F2 4. เลือกเมนูตั้งค่าระบบ กดปุ่ม F2 5. เลือกเมนูตั้งค่าใหม่ กดปุ่ม F2 5. เลือกเมนูตั้งค่าใหม่ กดปุ่ม F2
7. เสร็จแล้ว กดปุ่ม F1 เพื่อออกจากเมนูจนถึงหน้าจอวันที่เวลา  7. เสร็จแล้ว กดปุ่ม F1 เพื่อออกจากเมนูจนถึงหน้าจอวันที่เวลา