MP-4300 วิธีลบข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือ

You are here:
< Back

MP-4300 วิธีลบข้อมูลผู้ใช้และลายนิ้วมือ

MP4300

1. กดปุ่ม M เพื่อเข้าสู่เมนู
2. เลือกเมนูจัดการผู้ใช้ กดปุ่ม F2 2. เลือกเมนูจัดการผู้ใช้ กดปุ่ม F2  3. เลือกเมนู ลบ กดปุ่ม F2 3. เลือกเมนู ลบ กดปุ่ม F2
4. ใส่หมายเลขรหัสพนักงานที่ต้องการลบ กดปุ่ม F2 4. ใส่หมายเลขรหัสพนักงานที่ต้องการลบ กดปุ่ม F2 5. ยืนยันในการลบลายนิ้วมือแรก  กดปุ่ม F2 5. ยืนยันในการลบลายนิ้วมือแรก  กดปุ่ม F2
 6. ลบรหัสพนักงาน 000010008 กดปุ่ม F2 เพื่อตกลง 6. ลบรหัสพนักงาน 000010008 กดปุ่ม F2 เพื่อตกลง 7. ยืนยันในการลบ กดปุ่ม F2 7. ยืนยันในการลบ กดปุ่ม F2