MP-5900 วิธีการตั้งค่ากะการทำงาน

You are here:
  • KB Home
  • OTHER
  • MP-5900 วิธีการตั้งค่ากะการทำงาน
< Back
2014-05-14 14-02-51
1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK3. เลือกที่เมนู ผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Shift Mng กดปุ่ม OK4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู Shift Mng กดปุ่ม OK
5. ให้เลือก กะการทำงาน ที่ต้องการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม OK5. ให้เลือก กะการทำงาน ที่ต้องการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม OK 6. เลือกที่เมนู Shift Name กดปุ่ม OK6. เลือกที่เมนู Shift Name กดปุ่ม OK
7. ให้ใส่ชื่อของกะการทำงานโดยกดปุ่ม F17. ให้ใส่ชื่อของกะการทำงานโดยกดปุ่ม F1 8. หน้าจอจะแสดง ภาษา ที่เลือกไว้8. หน้าจอจะแสดง ภาษา ที่เลือกไว้
9. ใส่ชื่อของกะการทำงานเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม OK9. ใส่ชื่อของกะการทำงานเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม OK 10. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู On-duty กดปุ่ม OK10. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู On-duty กดปุ่ม OK
11. ให้ทำการตั้งค่าเวลา On-duty กดปุ่ม OK11. ให้ทำการตั้งค่าเวลา On-duty กดปุ่ม OK 12. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู Off-duty กดปุ่ม OK12. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู Off-duty กดปุ่ม OK
13. ให้ทำการตั้งค่าเวลา Off-duty กดปุ่ม OK13. ให้ทำการตั้งค่าเวลา Off-duty กดปุ่ม OK 14. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู Begin Check-in กดปุ่ม OK14. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู Begin Check-in กดปุ่ม OK
15. ให้ทำการตั้งค่าเวลา Begin Check-In กดปุ่ม OK15. ให้ทำการตั้งค่าเวลา Begin Check-In กดปุ่ม OK 16. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู End Check-In กดปุ่ม OK16. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู End Check-In กดปุ่ม OK
17. ให้ทำการตั้งค่าเวลา End Check-In กดปุ่ม OK17. ให้ทำการตั้งค่าเวลา End Check-In กดปุ่ม OK 18. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู Begin Check-Out กดปุ่ม OK18. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู Begin Check-Out กดปุ่ม OK
19. ให้ทำการตั้งค่าเวลา Begin Check-Out กดปุ่ม OK19. ให้ทำการตั้งค่าเวลา Begin Check-Out กดปุ่ม OK 20. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู End Check-Out กดปุ่ม OK20. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู End Check-Out กดปุ่ม OK
21. ให้ทำการตั้งค่าเวลา End Check-Out กดปุ่ม OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC 1 ครั้ง21. ให้ทำการตั้งค่าเวลา End Check-Out กดปุ่ม OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC 1 ครั้ง 22. หน้าจอจะแสดงให้เห็น ค่ากะการทำงาน ที่ทำการตั้งไว้ จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่22. หน้าจอจะแสดงให้เห็น ค่ากะการทำงาน ที่ทำการตั้งไว้ จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป