MP-5900 วิธีการนำเข้าข้อความจาก Flash Drive

You are here:
  • KB Home
  • OTHER
  • MP-5900 วิธีการนำเข้าข้อความจาก Flash Drive
< Back
2014-05-14 14-02-51
1. กดปุ่ม Menu เพื่อเข้าสู่เมนูหน้าเครื่อง1. กดปุ่ม Menu เพื่อเข้าสู่เมนูหน้าเครื่อง 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลือกเมนู USB กดปุ่ม OK3. เลือกเมนู USB กดปุ่ม OK 4. เลือกที่เมนู ดึงข้อมูล แล้วกดปุ่ม OK4. เลือกที่เมนู ดึงข้อมูล แล้วกดปุ่ม OK
5. เลือกที่เมนู ดึงข้อความ แล้วกดปุ่ม OK5. เลือกที่เมนู ดึงข้อความ แล้วกดปุ่ม OK 6. หน้าจอแสดง กำลังดึงข้อมูล รอสักครู่6. หน้าจอแสดง กำลังดึงข้อมูล รอสักครู่
7. หน้าจอแสดง ดึงข้อมูลสำเร็จ แล้วกดปุ่ม OKจากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่7. หน้าจอแสดง ดึงข้อมูลสำเร็จ แล้วกดปุ่ม OKจากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป