MP-5900 วิธีลบข้อมูลผู้ดูแลระบบ

You are here:
  • KB Home
  • OTHER
  • MP-5900 วิธีลบข้อมูลผู้ดูแลระบบ
< Back
2014-05-14 14-02-51
1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก1. กดปุ่ม MENU เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก 2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ2. วางนิ้วมือของผู้ดูแลระบบ
3. เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม OK3. เลือกที่เมนู ระบบ แล้วกดปุ่ม OK 4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม OK4. กดปุ่ม ลูกศรเลื่อนขวา เลือกที่เมนู ข้อมูล แล้วกดปุ่ม OK
5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ลบผู้ดูแล แล้วกดปุ่ม OK5. กดปุ่ม ลูกศรชี้ลง เลือกที่เมนู ลบผู้ดูแล แล้วกดปุ่ม OK 6. หน้าจอแสดง ยืนยันการตั้งค่า ให้กดปุ่ม OK เพื่อทำการลบ6. หน้าจอแสดง ยืนยันการตั้งค่า ให้กดปุ่ม OK เพื่อทำการลบ
7.หน้าจอจะแสดง ลบข้อมูลเรียบร้อย กดปุ่ม OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่
7.
หน้าจอจะแสดง ลบข้อมูลเรียบร้อย กดปุ่ม OK จากนั้นให้กดปุ่ม ESC เพื่อกลับสู่หน้าจอเวลาและวันที่

 

ย้อนกลับ กลับสู่เมนูหลัก ถัดไป