Warp Webbase วิธีการ sync ntp server

You are here:
< Back

1.เข้าหน้า Web base ผ่านหมายเลข IP ของเครื่องสแกน
2.เลือกที่เมนู “Clock Setup”

3.หน้าเมนูจะปรากฏหัวข้อให้ใส่รายละเอียดชื่อ NTP Server (หมายเหตุ :default คือ time.windows.com) ตัง้ค่าเรียบร้อยให้กดปุ่ม Save

xxx